Košík 0

Obchodní podmínky

 

Bc. Marie Bernotové, IČ 724 98 021

se sídlem Jeřábkova 716, 399 01 Milevsko

Kontakt : marie.bernotova@seznam.cz

tel. 739 080 121

 

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi podnikatelem a kupujícím v souvislosti s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.mariebernotova.cz.

Kupující bere na vědomí, že podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami vč. Reklamačního řádu a že s nimi výslovně souhlasí a tyto přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mariebernotova.cz. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tedy podnikatele jakožto prodávajícího a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) v souvislosti s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávající provozovaného na výše uvedené webové stránce (dále jen „smlouva“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše v platném a účinném znění.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve spotřebitelské smlouvě. Odchylná ujednání ve spotřebitelské smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, zejména smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávající kupní cenu.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje jako podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Zákazníkem je kupující, který je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla stanovená právními předpisy a obchodními podmínkami pro podnikatele. Kupující jako podnikatel, je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za komunikaci na dálku;
 • kupující není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, nebude-li v konkrétním případě mezi kupujícím a prodávající dohodnuto jinak;
 • prodávající neuzavírá dle těchto obchodních podmínek smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou; případné uzavření takové smlouvy bude výsledkem individuálního ujednání smluvních stran;
 • ceny zboží jsou na webové stránce prodávající uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; takto uvedené ceny nezahrnují ceny dopravy a doručení zboží a případné náklady za způsob úhrady ceny zboží.

 1. Kupní smlouva

4.1 Prezentace zboží umístěná ve webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a odeslání objednávky kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávající, které je přijetím nabídky, na email kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.2 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4.3 Objednávku zboží je možno provést :

 • prostřednictvím webových stránek prodávající ;
 • elektronickou poštou na emailové adrese prodávající uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • osobně u prodávající;
 • telefonicky

4.4 Objednávku prostřednictvím webových stránek prodávající provede kupující na základě své registrace provedené na webové stránce prodávající. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.5 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a chovat se tak, aby nedošlo ke zneužití tohoto uživatelského účtu a případnému vzniku škody. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.7 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu webových stránek prodávající.

4.9 Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10 Webové stránky obsahují informace o zboží, jeho vlastnostech a ceně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.11 Na webových stránkách prodávající kupující najde rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.12 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku umístěného na webové stránce prodávající),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.13 Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.14 Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.15 Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.16 Při objednávce prostřednictvím emailové adresy prodávající uvede kupující zejména přesné označení zboží, o které má zájem, způsob dodání a způsob platby, které zvolil, adresu bydliště a dodací adresu a telefonní kontakt.

4.17 Při telefonní objednávce uvede kupující zejména přesné označení zboží, o které má zájem, způsob dodání a způsob platby, které zvolil, adresu bydliště a dodací adresu a emailový kontakt.

4.18 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 1. Způsob platby a cena dodání zboží

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:

 • v hotovosti na adrese prodávající uvedené v záhlaví obchodních podmínek;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 107-2249650227/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávající“);

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem, a to ve lhůtě stanovené v potvrzení objednávky nebo ve vystavené faktuře.

5.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající. Zboží bude kupujícímu dodáno zvoleným způsobem až po úhradě celé kupní ceny, nesjednají-li si smluvní strany jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5.7 Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání zboží:

 • prostřednictvím České pošty, a.s.;
 • osobní převzetí zboží na adrese prodávající uvedené v záhlaví obchodních podmínek.

5.8 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10 Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávající připraveno k dodání v co nejkratší době, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky či od přijetí platby od kupujícího.

5.11 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.12 Převzetím zboží kupujícím od zvoleného přepravce nebo přímo od prodávající, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

 1. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4 Výše uvedená práva kupujícího se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese uvedené v záhlaví obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržela od kupujícího reklamované zboží.

6.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady upravuje Reklamační řád prodávající, který je součástí těchto obchodních podmínek.

 1. Odstoupení od smlouvy

7.1 Spotřebitel má v souladu s ustanoveními § 1818 a 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží v případě uzavření kupní smlouvy;
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, kdy předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

7.2 Dle ustanovení § 1837 spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.3 Odstoupení od smlouvy činí kupující písemnou formou prostřednictvím vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto Obchodních podmínek, odeslaného buď na výše uvedenou adresu prodávající nebo na výše uvedený email prodávající. Prodávající v souladu s ustanovením § 1830 občanského zákoníku potvrdí odesílateli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto formuláře na email odesílatele, z něhož byl tento formulář prodávající odeslán nebo na email, který kupující uvedl při objednání zboží, poslal-li kupující formulář písemně na výše uvedenou adresu prodávající.

7.4 Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávající obdržel. Zboží by měl kupující vrátit ve stavu, v němž jej převzal, tzn. kompletní včetně příslušenství, dokumentace, nepoškozené a čisté, včetně originálního obalu, bylo-li v něm dodáno, včetně dárku zaslaného společně se zbožím v souladu s odstavcem 6.7 těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající a v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na navrácení zboží, nelze-li toto zboží vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které obdržela za dodání zboží, včetně nákladů na dodání zboží, nejpozději do 14 dnů od doručení kupujícím vyplněného a podepsaného formuláře o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než  jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijala, nevyplní-li kupující ve formuláři o odstoupení smlouvy požadavek na jiný způsob vrácení peněz. Náklady na dodání zboží vrátí prodávající kupujícímu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které prodávající nabízela při objednání zboží a uzavření smlouvy s kupujícím, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující při uzavření smlouvy zvolil. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při osobním vrácení zboží kupujícím prodávající či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.6 Kupující odpovídá prodávající za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody takto vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků přijatých za dodání zboží, vč. nákladů na dodání zboží.

7.7 Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny sjednané za poskytnuté plnění v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již započalo na základě výslovné žádosti kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Nárok na úhradu škody poměrné části ceny sjednané za poskytnuté plnění dle předchozí věty je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupující na vrácení peněžních prostředků přijatých za poskytnutí služby.

7.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněna kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu sjednanou za zboží bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9 Kupující bere na vědomí, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek. To platí i v případě odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených Reklamačním řádem prodávající.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávající (i těch prováděných se smluvními partnery prodávající) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa či adresy elektronické pošty, telefonní číslo či telefonní čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.4 Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávající dle bodu 8.2 a dále pro účely vedení uživatelského účtu, po dobu neurčitou či až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávající či na výše uvedený kontaktní email prodávající. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky prodávající) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o změně ve svých osobních údajů.

8.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.11 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající v den uzavření smlouvy. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

9.2 Ukáže-li se, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3 Smlouva uzavřená mezi prodávající a kupujícím včetně obchodních podmínek je archivována u prodávající a není přístupná.

9.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.5 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy marie.bernotova@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8 Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním

9.9 Pokud smlouvou založený vztah bude obsahovat mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.10 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.11 Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

9.12 Kontaktní údaje prodávající jsou kontaktní údaje uvedené výše v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2015

 

Reklamační řád

Reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1. Odpovědnost prodávající

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodávané zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy si kupující zboží převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ke zboží je přikládán daňový doklad a záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

2. Práva z odpovědnosti za vady

 • Je-li při doručování zboží či jeho obal zjevně poškozen, je třeba, aby kupující na tuto situaci ihned upozornil dopravce a tuto s ním řešit sepsáním předávacího protokolu či přepravního listu, kde vytýkané poškození uvede. Kupující je rovněž oprávněn odmítnout takového zboží od dopravce převzít. O poškození zboží nebo jeho obalu a o případném odmítnutí převzetí zboží kupující neprodleně informuje prodávající.
 • Při převzetí zboží od dopravce kupující poté v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost dodaného zboží a kompletnost jeho příslušenství. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Reklamaci zboží může kupující uplatnit na adrese:

          Marie Bernotová

          Jeřábkova 716

          399 01  Milevsko

          Česká republika

 • V případě, že v rámci uplatnění reklamace bude kupující zasílat zboží na adresu prodávající prostřednictvím České pošty či jiného dopravce, měl by zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně odolného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, záruční list, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího, zejména jméno, příjmení, adresu, email a telefonní kontakt. Kupující je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 • Kupující bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
 • mechanickým poškozením zboží,
 • prokazatelně nedovolenými zásahy, živelnou katastrofou,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.
  • Odpovědnost prodávající za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
  • Na dárky, které případně prodávající poskytne kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné kupujícím objednané zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávající.
  • Na žádost kupujícího je prodávající povinna poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávající, IČO a místo podnikání prodávající. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší záruka než zákonem stanovená záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

3. Záruční doba

 • Spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro kupujícího, který není spotřebitelem činí záruční doba dvanáct měsíců.
 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

4. Práva z vad zboží

 • Nemá-li věc vlastnosti uvedené v 1.1, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 • Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornila, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.5    Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávající účinné v okamžiku, kdy je jí předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávající kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.
 • Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5. Vyřízení reklamace

 • Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Kupující se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese, kde reklamaci uplatnil, nebo prostřednictvím emailu prodávající.
 • Kupující je povinen poskytnout prodávající, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
 • Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6. Odmítnutí přijetí do reklamace

 • Prodávající je oprávněna odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 • Prodávající je oprávněna odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 • Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 • Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 • V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávající poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží a uhradit náklady náhradního doručení reklamovaného zboží, pokud takové náklady prodávající vzniknou.
 • Při výdeji zboží po vyřízení reklamace, k němuž dojde osobně, je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2015 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde:

Odstoupení od smlouvy

České puncovní značky

Vyobrazení českých puncovních značek pro zlato, stříbro a platinu
Tento obchod umožňuje kontrolní nákup Puncovním úřadem

Jsem na seznamu firem, které s PÚ uzavřely dohodu o umožnění kontrolních nákupů.